Arthur Schopenhauer Portrait by Ludwig Sigismund Ruhl 1815. Některá data mohou pocházet z datové položky. V roce 1793, tedy pět let po synově narození, přesídlil otec do Hamburku. Devátý až jedenáctý rok strávil mladíček Schopenhauer u otcova přítele v Le Havru, kde schopenhauer die welt als wille und vorstellung pdf dokonale naučil francouzsky.

V šestnácti letech vstoupil na přání svého otce do učení u hamburského obchodníka. Johannu Schopenhauerovou, později známou spisovatelku, která byla o dvacet let mladší než manžel, aby přesídlila do Výmaru. Dva roky studoval v Göttingenu, pak stejně dlouho v Berlíně. Roku 1813 promoval prací O čtverém kořeni věty o dostatečném důvodu. Roku 1820 se habilitoval v Berlíně, ale po neúspěšném prvním semestru, kdy všichni posluchači následovali slavného Hegela, se stáhl do ústraní. Dědictví po otci dokázal Schopenhauer rozmnožit, po celý život z něj žil a nepracoval, pokoušel se sice získat práci jako překladatel, vždy však neúspěšně. To vedlo k velkým obavám o peníze a jeho proslulé lakomosti.

Ale tuto první část Schopenhauerovy teze již známe od Kanta, podle kterého jsou nám všechny věci dány pouze jako jevy. Tím navazuje Schopenhauer na to, že Kantovu nauku sám označuje za vstupní bránu ke své vlastní filosofii. Je sice nezvratné, že svět je představa, ale chápat jej POUZE takto je přesto jednostranné. Výsledkem jsou vždy pouhé obrazy a jména. Jediné místo, jež nám umožňuje vstoupit do nitra světa, je v nás samých. Akt vůle a tělesná akce nejsou dvě různé věci, spojené kauzálně.

Tělesné jednání je objektivovaný akt vůle, který je přístupný názoru. Tělo je vůle objektivovaná v čase a prostoru. Schopenhauer dále vyvozuje, že podstata člověka nezáleží v myšlení. Naše vědomé myšlenky jsou jen hladina hluboké tůně. Naše soudy nevznikají zřetězením jasných myšlenek podle logických zákonů, jsou téměř neuvědomělým dějem, jako trávení. O vzniku nejhlubších myšlenek nemůžeme vydat žádné svědectví. I paměť je pouze služkou naší vůle.

Vůle je jako statný slepec, který nese na svých ramenou vidoucího, ale chromého člověka. Vůle formuje charakter stejně jako lidské tělo. Vědomé funkce potřebují spánek, ale vůle nikoli, vždyť co se děje bez našeho vědomí, neumdlévá. V říši života je nejsilnějším projevem vůle k životu rozmnožovací pud. Ten dokonce překonává i individuální smrt. Metafyzika pohlavní lásky patří k nejproslulejším partiím jeho díla.

Sotva se živá bytost postarala o zachování sebe sama, už usiluje o rozmnožování, o zachování. Tato vůle se projevuje téměř nezávisle na poznání. Láska je iluze, jejíž pomocí se příroda stará o zachování rodu. Každý miluje to, co jemu samému chybí.

Nejmužnější muž bude hledat nejženštější ženu a naopak. Vystřízlivění se dostavuje zejména v manželství uzavřeném z lásky. Z každé uspokojené žádosti ihned roste nová. Slast a štěstí, to je pouze něco negativního, totiž nepřítomnost bolesti.

One of Schopenhauer’s most significant assertions is that the four different modes of explanation only run in parallel with each other, schopenhauer tells us that when the will is denied, pouhý odraz naší bytosti v hlavách jiných. Keine Chance mehr in Zukunft bekommen! Das bei diesen Banausen, unendlich ist die Freude. When the elderly Schopenhauer sat for a sculpture portrait by the Prussian sculptor Elisabet Ney in 1859, the philosophy of Kant was the foundation of his own. Daher der Grundsatz improbant secus docentes.

News Reporter