Pan Międzyzdroje plan miasta pdf Świdkiewicz został powołany na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko. Planów Urządzenia Lasu dla Nadleśnictw: Kliniska, Resko na lata 2018-2027 wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko.

Projekt PUL dla Nadleśnictwa Kliniska, udostępniony będzie w siedzibie Nadleśnictwa Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska, w dniach urzędowania biura nadleśnictwa, w godzinach 8. Projekt PUL dla Nadleśnictwa Resko, udostępniony będzie w siedzibie Nadleśnictwa Resko, przy  ul. Chopina 12, 72-315 Resko, w dniach urzędowania biura nadleśnictwa, w godzinach 8. Celem wyłożenia jest szeroka konsultacja, zawartych w Planach Urządzenia Lasu, zadań z zakresu ochrony przyrody i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. W okresie wyłożenia projektu PUL do publicznego wglądu, w przedmiotowym nadleśnictwie upoważniona osoba udzielała będzie informacji w sprawie planowania urządzeniowego. Właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Jeżeli uwaga będzie miała charakter zastrzeżenia do ustaleń zawartych w projekcie PUL, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie – udzieli stosownej odpowiedzi na zastrzeżenia w terminie 14 dni od zakończenia okresu wyłożenia planu.

Rozstrzygnięcia zawarte w odpowiedzi będą ostateczne dla sporządzenia Planu Urządzenia Lasu. Z dniem 1 grudnia 2017 r. Ksiądz Kanonik Mieczysław Wdowiak został mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Leśników. Za dotychczasową wieloletnią posługę serdecznie dziękujemy Księdzu Kanonikowi Wojciechowi Musiałkowi. Rozwoju w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie powołany został Pan Oktawian Dudziak. Pan Andrzej Wysocki został odwołany ze stanowiska Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna. Pan Sylwan Barcz został powołany na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Chojna.

Możliwości udziału społeczeństwa w obradach NTG. Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie. Pan Janusz Szpakowski został powołany na stanowisko Dyrektora Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie . Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, stosownie do Zarządzenia nr 59 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07.

News Reporter